Cách căn chỉnh trong excel 2003, cần giúp đỡ về căn chỉnh trong excel 2003

-
Mình có 1 bảng tính gồm nhiều cột cần được in ra, mình đã sử dụng giấy ngang và cố làm cho nó vừa 1 trang để in nhưng vẫn in bị thiếu mấy cột phía sau mà rõ ràng là nó vẫn có thể in vừa vặn được vì mình làm theo một mẫu có sẵn. Ai biết giúp mình căn chỉnh cho vừa với, cảm ơn trước nhé.

Bạn đang xem: Cách căn chỉnh trong excel 2003


","product_id":0,"type":0,"date":1291168795,"date_text":"12 n\u0103m","link":"\/hoidap\/3869\/251790\/can-giup-do-ve-can-chinh-trong-excel-2003.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"ngocxuyen","name":"djghjfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dentuyen

Nếu chỉ thiếu 1 chút thì click print preview, click button ở trên cùng. Kéo mấy vái lề trái pahir giãn ra cho vừa. Nếu thiếu nhiều thì bắt buộc phải chỉnh size Click file -> Page Setup Trong cửa sổ Page setup, Tab Page, bỏ qua mục thứ nhất (Orientation) Mục thứ hai, Scaling, chọn Fit to 1 Page(s) wide by 1 tall, click ok Chọn print preview xem có đúng chưa (đôi khi scale nhiều quá fit không nổi) Nếu chưa thì trở lại, cũng Scaling, nhưng lần này chọn Adjust to ?? % normal size Thử cho đến chừng nào vừa ý.


N\u1ebfu thi\u1ebfu nhi\u1ec1u th\u00ec b\u1eaft bu\u1ed9c ph\u1ea3i ch\u1ec9nh size Click file -> Page Setup Trong c\u1eeda s\u1ed5 Page setup, Tab Page, b\u1ecf qua m\u1ee5c th\u1ee9 nh\u1ea5t (Orientation) M\u1ee5c th\u1ee9 hai, Scaling, ch\u1ecdn Fit to 1 Page(s) wide by 1 tall, click ok Ch\u1ecdn print preview xem c\u00f3 \u0111\u00fang ch\u01b0a (\u0111\u00f4i khi scale nhi\u1ec1u qu\u00e1 fit kh\u00f4ng n\u1ed5i) N\u1ebfu ch\u01b0a th\u00ec tr\u1edf l\u1ea1i, c\u0169ng Scaling, nh\u01b0ng l\u1ea7n n\u00e0y ch\u1ecdn Adjust to ?? % normal size Th\u1eed cho \u0111\u1ebfn ch\u1eebng n\u00e0o v\u1eeba \u00fd.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":251790,"user":{"id":1,"login_name":"ngocxuyen","name":"djghjfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dentuyen

Nếu bạn rõ ràng thấy nó vừa vặn khi xem trước khiin thì bạn cần thiết lập lại cỡ giấy in chính xác

Bạn chưa thiết lập lại cỡ giấy in chính xác cho văn bản. Chẳng hạn, văn bản dạng Letter (21,59 x 27,94 cm) nhưng bạn lại in trên khổ A4 hay ngược lại.

*

- Khắc phục: Trong trường hợp này, từ chương trình của bộ Office 2003, bạn vào File > Page Setup (hoặc vào thẻ Page Layout > nhấn nút mũi tên ở góc phải để vào Page Setup – đối với bộ Office 2007/2010). Tiếp tục, bạn nhấn thẻ Paper trong hộp thoại Page Setup và sau đó xem trong mục Paper Size để biết loại giấy chương trình sẽ dùng để in tài liệu. Nếu bạn thấy mục Paper Size là A4 - 21x29.7 cm thì đây là một khổ giấy tiêu chuẩn. Nhấn Cancel trong hộp thoại Page Setup và thực hiện các bước sau đây để giải quyết vấn đề này:

+ Đối với Office 2003, bạn vào Tools > Options để mở hộp thoại tùy chọn > vào thẻ Print > đánh dấu vào tùy chọn Allow A4/Letter Paper Resizing > nhấn OK.

*

+ Đối với Office 2007/2010, bạn nhấn vào Office Button > Word Options > chọn thẻ Advanced > kéo xuống mục Print > đánh dấu trước tùy chọn Scale content for A4 or 8.5 x11” paper sizes > OK.

*

+ Tiến hành in tài liệu bình thường.

Chú ý: Bạn phải thiết lập cỡ giấy in trong chương trình soạn thảo trùng với cỡ giấy đang dùng của máy in để có bản in đẹp nhất.


N\u1ebfu b\u1ea1n r\u00f5 r\u00e0ng th\u1ea5y n\u00f3 v\u1eeba v\u1eb7n khi xem tr\u01b0\u1edbc khiin th\u00ec b\u1ea1n c\u1ea7n thi\u1ebft l\u1eadp l\u1ea1i c\u1ee1 gi\u1ea5y in ch\u00ednh x\u00e1c\r\n
B\u1ea1n ch\u01b0a thi\u1ebft l\u1eadp l\u1ea1i c\u1ee1 gi\u1ea5y in ch\u00ednh x\u00e1c cho v\u0103n b\u1ea3n. Ch\u1eb3ng h\u1ea1n, v\u0103n b\u1ea3n d\u1ea1ng Letter (21,59 x 27,94 cm) nh\u01b0ng b\u1ea1n l\u1ea1i in tr\u00ean kh\u1ed5 A4 hay ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i.\r\n\"T\u1ef1\r\n- Kh\u1eafc ph\u1ee5c: Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p n\u00e0y, t\u1eeb ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh c\u1ee7a b\u1ed9 Office 2003, b\u1ea1n v\u00e0o File > Page Setup (ho\u1eb7c v\u00e0o th\u1ebb Page Layout > nh\u1ea5n n\u00fat m\u0169i t\u00ean \u1edf g\u00f3c ph\u1ea3i \u0111\u1ec3 v\u00e0o Page Setup – \u0111\u1ed1i v\u1edbi b\u1ed9 Office 2007\/2010). Ti\u1ebfp t\u1ee5c, b\u1ea1n nh\u1ea5n th\u1ebb Paper trong h\u1ed9p tho\u1ea1i Page Setup v\u00e0 sau \u0111\u00f3 xem trong m\u1ee5c Paper Size \u0111\u1ec3 bi\u1ebft lo\u1ea1i gi\u1ea5y ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh s\u1ebd d\u00f9ng \u0111\u1ec3 in t\u00e0i li\u1ec7u. N\u1ebfu b\u1ea1n th\u1ea5y m\u1ee5c Paper Size l\u00e0 A4 - 21x29.7 cm th\u00ec \u0111\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t kh\u1ed5 gi\u1ea5y ti\u00eau chu\u1ea9n. Nh\u1ea5n Cancel trong h\u1ed9p tho\u1ea1i Page Setup v\u00e0 th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00e1c b\u01b0\u1edbc sau \u0111\u00e2y \u0111\u1ec3 gi\u1ea3i quy\u1ebft v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y:\r\n+ \u0110\u1ed1i v\u1edbi Office 2003, b\u1ea1n v\u00e0o Tools > Options \u0111\u1ec3 m\u1edf h\u1ed9p tho\u1ea1i t\u00f9y ch\u1ecdn > v\u00e0o th\u1ebb Print > \u0111\u00e1nh d\u1ea5u v\u00e0o t\u00f9y ch\u1ecdn Allow A4\/Letter Paper Resizing > nh\u1ea5n OK.\r\n\"T\u1ef1\r\n+ \u0110\u1ed1i v\u1edbi Office 2007\/2010, b\u1ea1n nh\u1ea5n v\u00e0o Office Button > Word Options > ch\u1ecdn th\u1ebb Advanced > k\u00e9o xu\u1ed1ng m\u1ee5c Print > \u0111\u00e1nh d\u1ea5u tr\u01b0\u1edbc t\u00f9y ch\u1ecdn Scale content for A4 or 8.5 x11” paper sizes > OK.\r\n\"T\u1ef1\r\n+ Ti\u1ebfn h\u00e0nh in t\u00e0i li\u1ec7u b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng.\r\n
Ch\u00fa \u00fd: B\u1ea1n ph\u1ea3i thi\u1ebft l\u1eadp c\u1ee1 gi\u1ea5y in trong ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh so\u1ea1n th\u1ea3o tr\u00f9ng v\u1edbi c\u1ee1 gi\u1ea5y \u0111ang d\u00f9ng c\u1ee7a m\u00e1y in \u0111\u1ec3 c\u00f3 b\u1ea3n in \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":251790,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805
Excel cho kynanggame.edu.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Sau khi đã cài đặt phiên bản Excel mới, bạn có thể muốn biết cách bạn có thể tiếp tục làm việc với các sổ làm việc được tạo trong phiên bản Excel cũ hơn, cách bạn có thể giúp những người dùng không cài đặt phiên bản Excel hiện tại và sự khác biệt giữa các phiên bản ảnh hưởng đến cách bạn làm việc như thế nào.

Để có tính tương thích ngược với các phiên bản Excel cũ hơn, chẳng hạn như Excel 97-2003, bạn có thể sử dụng một trong hai cách để trao đổi sổ làm việc giữa các phiên bản khác nhau.

Làm việc trong Chế độ Tương thích Bạn có thể mở sổ làm việc đã được tạo trong phiên bản Excel cũ hơn và làm việc trong Chế độ Tương thích, để sổ làm việc tiếp tục nằm ở định dạng tệp mà có thể dễ dàng mở lại trong phiên bản cũ hơn. Chế độ tương thích không sẵn dùng đối với sổ làm việc Excel 2007.

Kiểm tra khả năng tương thích của sổ làm việc Nếu bạn muốn làm việc trong định dạng tệp hiện tại nhưng phải chia sẻ sổ làm việc với người dùng phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể kiểm tra xem dữ liệu có tương thích với phiên bản Excel cũ hơn hay không. Sau đó bạn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh việc mất dữ liệu hoặc độ trung thực có thể xảy ra khi sổ làm việc đó được mở trong phiên bản Excel cũ hơn.


Làm việc trong chế độ tương thích

Trong Excel 2010 trở lên, khi bạn mở sổ làm việc được tạo trong Excel 97-2003, sổ làm việc đó sẽ tự động được mở trong Chế độ Tương thích và bạn sẽ thấy Chế độ Tương thích trong dấu ngoặc vuông bên cạnh tên tệp trong thanh tiêu đề Excel.

Định dạng tệp của chế độ tương thích

Trong Chế độ Tương thích, bất kỳ tính năng Excel mới hoặc nâng cao nào cũng sẽ không sẵn dùng, điều này ngăn không cho mất dữ liệu và độ trung thực khi mở sổ làm việc trong phiên bản Excel cũ hơn. Ngoài ra, thay vì sử dụng định dạng tệp hiện tại (.xlsx, .xlsb, .xlsm, .xltx, .xltm), sổ làm việc sẽ được lưu ở định dạng tệp Excel 97-2003 (.xls), định dạng tệp có thể mở bằng các phiên bản Excel trước.

Chế độ tương thích có tính tự động

Không giống như các chương trình Office khác, chẳng hạn như Word, bạn không thể bật Chế độ Tương thích theo cách thủ công trong Excel và bạn không có tùy chọn bao gồm bất kỳ tính năng mới nào khi làm việc trong sổ làm việc trong Chế độ Tương thích.

Thoát khỏi Chế độ tương thích

Nếu không còn muốn làm việc trong Chế độ Tương thích, bạn có thể chuyển đổi sổ làm việc sang định dạng tệp hiện tại. Để biết thông tin, hãy xem Chuyển đổi sổ làm việc sang định dạng tệp mới.


Các tính năng mới không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước

Không phải tất cả các tính năng mới đều được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước. Khi bạn làm việc trong Chế độ Tương thích hoặc muốn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003 (.xls), Bộ kiểm tra Tương thích có thể giúp bạn xác định các vấn đề có thể làm giảm đáng kể chức năng hoặc giảm nhẹ độ trung thực trong phiên bản Excel trước. Để tránh mất dữ liệu hoặc chức năng trong phiên bản Excel trước, bạn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết cho sổ làm việc hiện tại của mình.

Khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003, Bộ kiểm tra Tương thích sẽ tự động chạy. Tuy nhiên, để xác nhận rằng sổ làm việc tương thích với phiên bản Excel hiện tại của bạn, bạn phải chạy Bộ kiểm tra Tương thích theo cách thủ công trong lần đầu tiên bạn lưu sổ làm việc. Sau đó bạn có thể chỉ định rằng Bộ kiểm tra Tương thích tự động chạy mỗi lần bạn lưu sổ làm việc đó. Để biết thông tin về cách chạy Bộ kiểm tra Tương thích, hãy xem Kiểm tra tính tương thích của sổ làm việc Excel với các phiên bản Excel trước.

Bộ kiểm tra Tương thích liệt kê các vấn đề về tương thích mà nó tìm thấy và cung cấp một nút TìmTrợ giúp cho nhiều vấn đề. Sau đó bạn có thể định vị tất cả những lần xuất hiện của vấn đề và nhận thông tin về cách giải quyết vấn đề. Khi chạy tự động, Bộ kiểm tra Tương thích cũng xác định phiên bản Excel mà vấn đề tiềm tàng về tính tương thích xảy ra.

*

Tính năng trang tính không được hỗ trợ

Các tính năng trang tính không được hỗ trợ có thể gây ra các vấn đề về tương thích sau đây, dẫn đến việc giảm đáng kể chức năng hoặc giảm nhẹ độ trung thực.

Giảm chức năng đáng kể

Giải pháp

Sổ làm việc này có thông tin nhãn sẽ bị mất hoặc không nhìn thấy được nếu tệp được lưu theo định dạng Excel trước đó.

Điều đó nghĩa là gì Nếu bạn lưu sổ làm việc này theo .xls dạng khác, nhãn sẽ bị mất vĩnh viễn. Nếu bạn lưu theo định dạng .xlsx các nhãn sẽ được giữ nguyên, nhưng sẽ không hiển thị trong các phiên bản Excel 2016 cũ hơn.

Việc cần làm Để giữ nguyên nhãn, hãy tránh lưu sổ làm việc theo .xls dạng khác. Nếu bạn cần những người không thể mở tệp .xlsx để có thể mở sổ làm việc, hãy cân nhắc việc mở sổ làm việc trong Excel cho web và gửi URL tệp cho họ tại địa chỉ email đã được đăng ký là Tài khoản kynanggame.edu.vn. 

Sổ làm việc này bao gồm dữ liệu trong ô nằm bên ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn. Dữ liệu cao hơn 65.536 hàng và chiều rộng 256 (IV) cột sẽ không được lưu. Tham chiếu công thức đến dữ liệu trong vùng sẽ trả về một lỗi #REF! .

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu từ Excel 2007, kích cỡ trang tính là 1.048.576 hàng, rộng 16.384 cột nhưng Excel 97-2003 chỉ cao 65.536 hàng và rộng 256 cột. Dữ liệu trong ô ngoài giới hạn cột và hàng này bị mất trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô và phạm vi nằm ngoài giới hạn hàng và cột, chọn các hàng và cột này và sau đó đặt vào trong giới hạn hàng và cột của trang tính hoặc trên một trang tính khác bằng cách sử dụng các lệnh CắtDán.

*

Sổ làm việc này bao gồm các Tình huống tham chiếu đến ô ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn. Những Tình huống này sẽ không được lưu theo định dạng tệp được chọn.

Điều đó nghĩa là gì Một kịch bản trong trang tính tham chiếu đến một ô nằm ngoài giới hạn cột và hàng của Excel 97-2003 (65.536 hàng và 256 cột) và không còn sẵn dùng khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc theo định dạng tệp của phiên bản Excel trước.

Việc cần làm Trong Trình quản lý Tình huống, hãy tìm tình huống có bao gồm tham chiếu nằm ngoài giới hạn hàng và cột của phiên bản Excel trước và sau đó thay đổi tham chiếu đến một vị trí nằm trong giới hạn này.

Trên tab Dữ liệu , trong nhóm Công cụ Dữ liệu, bấm Phân tích What If và sau đó bấm Trình quản lý Tình huống. Trong hộp Tình huống, hãy xác định tình huống làm phát sinh vấn đề về tương thích và sau đó sửa tham chiếu của nó.

Sổ làm việc này chứa các ngày theo định dạng lịch không được hỗ trợ bởi định dạng tệp được chọn. Những ngày này sẽ được hiển thị dưới dạng ngày theo lịch Gregoria.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể tạo định dạng lịch quốc tế tùy chỉnh, như Âm lịch Do Thái, Âm lịch Nhật Bản, Âm lịch Trung Hoa, Lịch Saka, Hoàng đạo Trung Quốc, Hoàng đạo Hàn Quốc, Lịch Ngũ Linh và Âm lịch Hàn Quốc. Tuy nhiên, các định dạng lịch này không được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Để tránh mất chức năng, bạn cần thay đổi định dạng lịch sang một ngôn ngữ (hoặc bản địa) được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Sổ làm việc này bao gồm các ngày theo định dạng lịch không được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Các ngày phải được sửa bằng cách dùng lịch Gregoria.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể áp dụng một loại lịch không phải phương Tây, chẳng hạn như Lịch Phật Giáo Thái hoặc Lịch Ả-rập Hijri. Trong Excel 97-2003, những loại lịch này có thể chỉ được chỉnh sửa trong lịch Gregoria.

Việc cần làm Để tránh mất chức năng, bạn cần thay đổi định dạng lịch sang một ngôn ngữ (hoặc bản địa) được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Sổ làm việc bao gồm nhiều ô hơn với dữ liệu được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước. Các phiên bản Excel trước sẽ không mở được sổ làm việc này.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, tổng số lượng khối ô có sẵn (CLBs) được giới hạn bởi bộ nhớ có sẵn. Trong Excel 97-2003, tổng CLB có sẵn bị giới hạn là 64.000 CLB trong một bản thể hiện thực thể của Excel.

Một CLB bao gồm 16 hàng trang tính. Nếu tất cả các hàng trong trang tính chứa dữ liệu, bạn sẽ có 4096 CLB trong trang tính đó và bạn có thể chỉ có 16 trang tính như vậy trong một bản thể hiện thực thế Excel (cho dù bạn đã mở bao nhiêu sổ làm việc trong Excel).

Việc cần làm Để đảm bảo sổ làm việc không vượt quá giới hạn 64.000 CLB và có thể được mở trong Excel 97-2003, bạn nên làm việc trong Chế độ Tương thích sau khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003. Trong Chế độ Tương thích, Excel theo dõi các CLB trong sổ làm việc đang hoạt động.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc có bao gồm biểu đồ thu nhỏ. Biểu đồ thu nhỏ sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì Trong Excel 97-2007, biểu đồ thu nhỏ cho thấy xu hướng trong loạt giá trị không được hiển thị trong trang tính.

Tuy nhiên, tất cả các biểu đồ thu nhỏ vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ làm việc được mở lại trong Excel 2010 trở lên.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định các ô bao gồm các biểu đồ thu nhỏ và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết. Ví dụ, bạn có thể áp dụng định dạng có điều kiện thay cho hoặc thêm vào các biểu đồ thu nhỏ sẽ không được hiển thị trong phiên bản Excel trước.

Giảm nhẹ độ trung thực

Giải pháp

Các phiên bản Excel trước không hỗ trợ định dạng màu cho văn bản đầu trang và chân trang. Thông tin định dạng màu sẽ được hiển thị như văn bản thuần trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể áp dụng định dạng màu cho văn bản đầu trang và chân trang. Bạn không thể sử dụng định dạng màu đối với đầu trang và chân trang trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Sửa nếu bạn muốn loại bỏ định dạng màu.

*

Sổ làm việc này bao gồm các trang tính có đầu trang và chân trang trên trang chẵn hoặc trang đầu. Không thể hiển thị các đầu trang và chân trang này trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có tùy chọn hiển thị văn bản đầu trang và chân trang khác nhau trên các trang chẵn hoặc trên trang đầu tiên. Trong Excel 97-2003, không thể hiển thị đầu trang và chân trang của trang chẵn hoặc trang đầu nhưng chúng vẫn sẵn dùng để hiển thị khi bạn mở sổ làm việc trong Excel 2007 và sau đó lại lần nữa.

Việc cần làm Nếu bạn thường xuyên lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003, tốt nhất không nên xác định đầu trang hoặc chân trang của trang chẵn hoặc trang đầu cho sổ làm việc đó.

Một số ô hoặc kiểu trong sổ làm việc này bao gồm các định dạng không được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Những định dạng này sẽ được chuyển thành định dạng sẵn dùng gần nhất.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, định dạng ô hoặc tùy chọn kiểu ô khác nhau, chẳng hạn như hiệu ứng đặc biệt và đổ bóng, đều sẵn dùng. Các tùy chọn này không sẵn dùng trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc, Excel áp dụng các định dạng gần nhất, có thể giống với định dạng khác bạn đã áp dụng cho đối tượng khác. Để tránh trùng lắp định dạng, bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ định dạng ô và kiểu ô không được hỗ trợ trước khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003.

Sổ làm việc này bao gồm nhiều định dạng ô duy nhất hơn mức được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Một số định dạng ô sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể sử dụng 64.000 định dạng ô duy nhất nhưng trong Excel 97-2003, bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 4.000 định dạng ô duy nhất. Các định dạng ô duy nhất bao gồm bất kỳ tổ hợp định dạng cụ thể nào được áp dụng trong sổ làm việc.

Việc cần làm Để tránh mất các định dạng ô cụ thể bạn muốn giữ sẵn dùng trong Excel 97-2003, bạn có thể loại bỏ một số định dạng ô không quan trọng cần giữ.

Sổ làm việc này bao gồm nhiều định dạng phông chữ duy nhất hơn mức định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Một số định dạng phông chữ sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, có 1.024 loại phông chữ toàn cục sẵn dùng và bạn có thể sử dụng đến 512 phông chữ trên mỗi sổ làm việc. Excel 97-2003 hỗ trợ ít định dạng phông chữ duy nhất hơn.

Việc cần làm Để tránh mất các định dạng phông chữ cụ thể bạn muốn giữ sẵn dùng trong Excel 97-2003, bạn có thể loại bỏ một số định dạng phông chữ không quan trọng cần giữ.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý một hoặc nhiều vấn đề về tương thích trong số này, hãy xem các bài viết sau đây:

Tính năng bảng Excel không được hỗ trợ

Các tính năng bảng Excel không được hỗ trợ có thể gây ra các vấn đề về tương thích sau đây, dẫn đến việc giảm nhẹ độ trung thực.

Giảm nhẹ độ trung thực

Giải pháp

Bảng chứa công thức hoặc văn bản tùy chỉnh trong hàng tổng. Trong phiên bản Excel cũ hơn, dữ liệu được hiển thị mà không có bảng.

Điều đó nghĩa là gì Mặc dù công thức và văn bản vẫn giữ nguyên trạng trong Excel 97-2003, phạm vi sẽ không còn trong định dạng bảng.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng bao gồm một công thức hoặc văn bản tùy chỉnh, loại bỏ công thức hoặc văn bản tùy chỉnh khỏi hàng tổng và sau đó chỉ sử dụng công thức không sẵn dùng trong hàng tổng.

Một bảng trong sổ làm việc không hiển thị dòng đầu đề. Trong các phiên bản Excel trước, dữ liệu được hiển thị mà không có bảng trừ khi hộp kiểm Danh sách của tôi có tiêu đề được chọn (Danh sách > liệu > Tạo Danh sách).

Điều đó nghĩa là gì Trong Excel 97-2003, một bảng có thể không được hiển thị mà không có dòng đầu đề.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng hiển thị không có dòng đầu đề và sau đó hiển thị dòng đầu đề.

Một kiểu bảng được áp dụng đối với một bảng trong sổ làm việc này. Định dạng kiểu bảng không thể được hiển thị trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Trong Excel 97-2003, các kiểu bảng dựa trên chủ đề không sẵn dùng và không thể được hiển thị.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng có kiểu bảng được áp dụng, loại bỏ kiểu bảng và sau đó định dạng thủ công bảng.

Một bảng trong sổ làm việc được kết nối đến một nguồn dữ liệu bên ngoài. Tính năng bảng sẽ bị mất nhưng dữ liệu vẫn được kết nối. Nếu hàng của bảng bị ẩn bởi bộ lọc, chúng vẫn bị ẩn trong phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Tính năng bảng bị mất trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng được kết nối đến nguồn dữ liệu bên ngoài và sau đó ngắt kết nối bảng từ nguồn dữ liệu bên ngoài. Trong Excel 97-2003, khi đó bạn có thể kết nối lại đến nguồn dữ liệu bên ngoài.

Một bảng trong sổ làm việc này có kết nối chỉ đọc đến một Danh sách Dịch vụ Windows Share
Point. Chức năng bảng sẽ bị mất, cũng như khả năng làm mới hoặc chỉnh sửa kết nối. Nếu hàng của bảng bị ẩn bởi bộ lọc, chúng vẫn bị ẩn trong phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Tính năng bảng bị mất trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng có kết nối chỉ đọc đến một Danh sách kynanggame.edu.vn Share
Point Foundation và sau đó ngắt kết nối bảng khỏi Danh sách Share
Point. Trong Excel 2003, khi đó bạn có thể nhập Danh sách Share
Point như một danh sách đọc/viết.

Bạn cũng có thể tạo một danh sách đọc/viết trong một sổ làm việc Excel 2003 và sau đó làm việc với sổ làm việc này trong Chế độ Tương thích trong Excel 2010, vẫn giữ theo định dạng tệp Excel 97-2003.

Văn bản thay thế được áp dụng đối với một bảng trong sổ làm việc này. Văn bản thay thế trên bảng sẽ bị loại bỏ trong các phiên bản trước Excel 2010.

Điều đó nghĩa là gì Văn bản thay thế không sẵn dùng trong Excel 97-2007 và không thể được hiển thị trong các phiên bản Excel trước.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng Excel có bao gồm văn bản thay thế. Để hiển thị văn bản thay thế trong phiên bản Excel trước, bạn có thể sao chép văn bản vào một ô trống trên trang tính hoặc bạn có thể chèn một chú thích có chứa văn bản.

Bấm chuột phải ở bất kỳ chỗ nào trong bảng, bấm Bảng, rồi bấm Văn bản Thay thế. Trong hộp tả, chọn văn bản thay thế, rồi nhấn CTRL+C để sao chép.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý một hoặc nhiều vấn đề về tương thích trong số này, hãy xem bài viết sau đây:

Tính năng Pivot
Table không được hỗ trợ

Các tính năng Pivot
Table không được hỗ trợ có thể gây ra các vấn đề về tương thích sau đây, dẫn đến việc giảm đáng kể chức năng hoặc giảm nhẹ độ trung thực.

Giảm chức năng đáng kể

Giải pháp

Một Pivot
Table trong sổ làm việc vượt quá giới hạn trước và sẽ bị mất nếu được lưu theo định dạng tệp của phiên bản trước đó. Chỉ Pivot
Table được tạo trong Chế độ Tương thích sẽ hoạt động trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, báo cáo Pivot
Table hỗ trợ 1.048.576 mục duy nhất trên mỗi trường nhưng trong Excel 97-2003, chỉ hỗ trợ 32.500 mục trên mỗi trường.

Cần làm gì Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định báo cáo Pivot
Table vượt quá giới hạn trước đó. Lưu sổ làm việc theo định dạng Excel 97-2003 và sau đó tạo lại báo cáo Pivot
Table trong Chế độ Tương thích.

Một Pivot
Table trong sổ làm việc chứa các quy tắc định dạng có điều kiện được áp dụng đối với các ô trong hàng hoặc cột đã thu nhỏ. Để tránh mất các quy tắc này trong các phiên bản Excel trước, hãy mở rộng các hàng và cột này.

Điều này nghĩa là gì Quy tắc định dạng có điều kiện được áp dụng cho các ô trong hàng hoặc cột được thu gọn sẽ bị mất trong Excel 97-2003.

Cần làm gì Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định hàng hoặc cột thu gọn chứa các quy tắc định dạng có điều kiện và sau đó bung rộng các hàng và cột này trước khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp của phiên bản Excel trước.

Sổ làm việc bao gồm một tập đã đặt tên liên kết đến một Pivot
Table. Những tập đã đặt tên sẽ không được lưu.

Điều này nghĩa là gì Các tập đã đặt tên không liên kết với Pivot
Table sẽ bị loại bỏ trong Excel 97-2007.

Cần làm gì Để tránh vấn đề này, hãy bảo đảm rằng bạn tạo ra Pivot
Table bằng cách sử dụng một kết nối.

Một Pivot
Table trong sổ làm việc này có bật phần phân tích what-if. Bất kỳ thay đổi what-if nào chưa được phát hành sẽ bị mất trong các phiên bản Excel trước đó.

Điều này nghĩa là gì Những thay đổi phân tích what-if không được phát hành đến máy chủ sẽ không được hiển thị trong phiên bản Excel trước.

Việc cần làm Đảm bảo rằng bạn phát hành những thay đổi phân tích tình huống giả thiết trước khi mở sổ làm việc trong phiên bản Excel cũ hơn (Công cụ Pivot
Table
, tab Tùy chọn, nhóm Công cụ, nút Phân tích Tình huống Giả thiết).

Một Pivot
Table trong sổ làm việc bao gồm một trục dữ liệu mà trong đó các thước đo tương tự xuất hiện nhiều lần. Pivot
Table này sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu từ Excel 2010, bạn có thể sao đôi số đo trong Pivot
Table được kết nối với nguồn dữ liệu Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP). Pivot
Table không thể được hiển thị trong Excel 97-2007.

Cần làm gì Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định báo cáo Pivot
Table bao gồm trục dữ liệu trong đó có nhiều số đo giống nhau xuất hiện và sau đó loại bỏ các số đo trùng lặp để chỉ còn lại một số đo.

Xem thêm: Hướng dẫn cách stream lol trên facebook gaming, hướng dẫn stream lol trên facebook

Một Pivot
Table hoặc kết nối dữ liệu trong sổ làm việc này bao gồm các thiết đặt máy chủ không hiện hữu trong các phiên bản trước của Excel. Một vài thiết đặt Pivot
Table hoặc máy chủ kết nối dữ liệu sẽ không được lưu.

Điều này nghĩa là gì Một số cài đặt Pivot
Table hoặc máy chủ kết nối dữ liệu không sẵn dùng trong Excel 97-2007 sẽ bị mất.

Việc cần làm Xác nhận rằng thiết đặt máy chủ bạn sử dụng tương thích với phiên bản Excel cũ hơn, rồi thực hiện các thay đổi cần thiết (Công cụ Pivot
Table
, tab Tùy chọn, nhóm Dữ liệu, nút Thay đổi Nguồn Dữ liệu, lệnh Thuộc tính Kết nối).

Một Pivot
Table trong sổ làm việc này chứa dữ liệu được thể hiện bằng cách sử dụng tính năng "Hiển thị Giá trị Như". Các đầu ra tùy chỉnh này sẽ không được lưu và sẽ được thay thế bằng giá trị gốc từ nguồn dữ liệu.

Điều đó nghĩa là gì Tính năng Hiển thị Giá trị Như không được hỗ trợ trong Excel 97-2007 và không thể hiển thị dữ liệu giá trị tùy chỉnh mà bạn đã nhập (chẳng hạn như % Tổng Chính, % Tổng Cột hoặc Tổng Hiện có Trong).

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để định vị Pivot
Table chứa các đầu ra giá trị tùy chỉnh rồi loại bỏ các đầu ra này (Công cụ Pivot
Table
, tab Tùy chọn, nhóm Tính toán, nút Hiển thị Giá trị Như).

Một kiểu văn bản thay thế được áp dụng đối với một Pivot
Table trong sổ làm việc này. Văn bản thay thế trên Pivot
Table sẽ bị loại bỏ trong các phiên bản trước Excel 2010.

Điều đó nghĩa là gì Văn bản thay thế không sẵn dùng trong Excel 97-2007 và không thể được hiển thị trong các phiên bản Excel trước.

Cần làm gì Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định báo cáo Pivot
Table có chứa văn bản thay thế. Để hiển thị văn bản thay thế trong phiên bản Excel trước, bạn có thể sao chép văn bản vào một ô trống trên trang tính hoặc bạn có thể chèn một chú thích có chứa văn bản.

Bấm chuột phải vào bất kỳ chỗ nào trong Pivot
Table, bấm Tùy chọn Pivot
Table
. Trên tab Văn bản Thay thế , trong hộp Mô tả , hãy chọn văn bản thay thế và sau đó nhấn Ctrl+C để sao chép.

Giảm nhẹ độ trung thực

Giải pháp

Một kiểu Pivot
Table được áp dụng đối với một Pivot
Table trong sổ làm việc này. Không hiển thị được định dạng kiểu Pivot
Table trong các phiên bản Excel trước.

Điều này nghĩa là gì Các kiểu Pivot
Table dựa theo chủ đề không sẵn dùng trong Excel 97-2003 và không hiển thị được.

Cần làm gì Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định báo cáo Pivot
Table có kiểu Pivot
Table được áp dụng, hãy loại bỏ kiểu Pivot
Table đó và áp dụng thủ công định dạng Pivot
Table được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước.

Một Pivot
Table trong sổ làm việc này sẽ không chạy trong các phiên bản trước của Excel 2007. Chỉ Pivot
Table được tạo trong Chế độ Tương thích sẽ hoạt động trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Không thể làm mới báo cáo Pivot
Table bạn tạo trong Excel 2007 trở lên trong Excel 97-2003.

Cần làm gì Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định báo cáo Pivot
Table được tạo theo định dạng tệp hiện hành. Lưu sổ làm việc theo định dạng Excel 97-2003 và sau đó tạo lại báo cáo Pivot
Table này trong Chế độ Tương thích để bạn có thể mở trong Excel 97-2003 mà không bị giảm chức năng.

Một Pivot
Table trong sổ làm việc có các trường theo biểu mẫu nén. Trong các phiên bản Excel trước, phần bố trí sẽ được thay đổi sang biểu mẫu dạng bảng.

Điều này nghĩa là gì Biểu mẫu nén (riêng rẽ hoặc kết hợp với biểu mẫu dạng bảng và đại cương) để giữ dữ liệu liên quan không trải theo chiều ngang khỏi màn hình và giúp thu gọn vùng cuộn không có trong Excel 97-2003 và các trường sẽ được hiển thị trong biểu mẫu dạng bảng.

Việc cần làm Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để định vị báo cáo Pivot
Table có trường trong biểu mẫu dạng nén, rồi thay đổi định dạng này thành biểu mẫu dạng đại cương hoặc biểu mẫu dạng bảng nếu cần bằng cách xóa hộp kiểm Sáp nhập và căn giữa ô có nhãn (Công cụ Pivot
Table
, tab Tùy chọn, nhóm Pivot
Table,
lệnh Tùy chọn, tab Bố trí & Định dạng).

Một Pivot
Chart trong sổ làm việc này có các nút trường cụ thể được bật hoặc tắt. Tất cả các nút trường sẽ được lưu như đã bật.

Điều này nghĩa là gì Các nút trường không được hiển thị trong Pivot
Chart sẽ được lưu như được bật khi mở và lưu sổ làm việc theo phiên bản Excel trước.

Cần làm gì Khi bạn mở lại sổ làm việc sau khi bạn lưu theo định dạng tệp của phiên bản Excel trước, bạn có thể phải bật hoặc tắt các nút trường để hiển thị các nút mà bạn muốn (Công cụ Pivot
Chart
, tab Phân tích, nhóm Hiện/Ẩn, nút Nút Trường).

Sổ làm việc bao gồm các slicer có thể được sử dụng để lọc các Pivot
Table và hàm CUBE trong sổ làm việc. Các slicer sẽ không chạy trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Slicer không được giới thiệu cho đến Excel 2010.

Cần làm gì Trong phiên bản Excel trước, bạn có thể sử dụng bộ lọc Pivot
Table để lọc dữ liệu.

Sổ làm việc bao gồm các slicer có thể được sử dụng để lọc các Pivot
Table và hàm CUBE trong sổ làm việc. Các slicer sẽ không được lưu. Các công thức có tham chiếu Slicer sẽ trả về một lỗi #NAME? .

Điều đó nghĩa là gì Slicer không được hỗ trợ trong Excel 97-2007 và không thể hiển thị.

Khi bạn làm mới kết nối hoặc cập nhật Pivot
Table, các bộ lọc mà slicer đã áp dụng không còn được hiển thị và slicer sẽ bị mất.

Làm mới các kết nối có các Hàm OLAP tham chiếu đến các slicer sẽ trả về lỗi #NAME? thay vì kết quả mong đợi.

Cần làm gì Dùng bộ lọc Pivot
Table thay cho slicer để lọc dữ liệu.

Một kiểu slicer có trong sổ làm việc này và không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước. Kiểu slicer này sẽ không được lưu.

Điều này nghĩa là gì Một kiểu slicer tùy chỉnh sẽ bị mất khi lưu sổ làm việc theo định dạng tệp của phiên bản Excel trước.

Việc cần làm Thay đổi kiểu slicer tùy chỉnh thành kiểu slicer dựng sẵn trước khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp của phiên bản Excel cũ hơn (Công cụ Slicer, tab Tùy chọn, bộ sưu tập Kiểu Slicer).

Một Pivot
Table trong sổ làm việc này bao gồm một hoặc nhiều trường có các nhãn được lặp lại. Nếu Pivot
Table được làm mới, các nhãn này sẽ bị mất.

Điều này nghĩa là gì Các nhãn được lặp lại không được hỗ trợ trong Excel 97-2007 và nhãn sẽ bị mất khi bạn làm mới báo cáo Pivot
Table trong phiên bản Excel trước.

Cần làm gì Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định Pivot
Table bao gồm các nhãn được lặp lại và sau đó dừng lặp lại nhãn (Công cụ Pivot
Table
, tab Thiết kế, nhóm Bố trí, nút Bố trí Báo cáo, lệnh Không lặp lại Nhãn Mục).

Để biết thêm thông tin về cách xử lý một hoặc nhiều vấn đề về tương thích trong số này, hãy xem bài viết sau đây:

Tính năng sắp xếp và lọc không được hỗ trợ

Các tính năng sắp xếp và lọc không được hỗ trợ có thể gây ra các vấn đề về tương thích sau đây, dẫn đến việc giảm nhẹ độ trung thực.

Giảm nhẹ độ trung thực

Giải pháp

Một trang tính trong sổ làm việc chứa một trạng thái sắp xếp với hơn ba điều kiện sắp xếp. Thông tin này sẽ bị mất trong các phiên bản trước của Excel.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể áp dụng trạng thái sắp xếp với tối đa 64 điều kiện sắp xếp để sắp xếp dữ liệu theo đó nhưng Excel 97-2003 hỗ trợ trạng thái sắp xếp với tối đa ba điều kiện chỉ. Để tránh mất thông tin về trạng thái sắp xếp trong Excel 97-2003, bạn có thể muốn thay đổi trạng thái sắp xếp thành trạng thái sử dụng không quá 3 điều kiện. Trong Excel 97-2003, bạn có thể sắp xếp dữ liệu thủ công.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái sắp xếp vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái sắp xếp được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được sắp xếp với hơn 3 điều kiện và sau đó thay đổi trạng thái sắp xếp bằng cách sử dụng chỉ 3 điều kiện hoặc ít hơn.

Một bảng tính trong sổ làm việc này bao gồm một trạng thái sắp xếp sử dụng một điều kiện sắp xếp với một danh sách tùy chỉnh. Thông tin này sẽ bị mất trong các phiên bản trước của Excel.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể sắp xếp theo danh sách tùy chỉnh. Để có kết quả tương tự trong Excel 97-2003, bạn có thể nhóm dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp và sau đó sắp xếp dữ liệu thủ công.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái sắp xếp vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái sắp xếp được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được sắp xếp bằng danh sách tùy chỉnh và sau đó đổi trạng thái sắp xếp khi nó không còn bao gồm danh sách tùy chỉnh.

Một trang tính trong sổ làm việc này bao gồm một trạng thái sắp xếp sử dụng một điều kiện sắp xếp xác định thông tin định dạng. Thông tin này sẽ bị mất trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo một định dạng cụ thể, chẳng hạn như màu ô, màu phông hoặc bộ biểu tượng. Trong Excel 97-2003, bạn chỉ có thể sắp xếp văn bản.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái sắp xếp vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái sắp xếp được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được sắp xếp theo định dạng cụ thể và thay đổi tình trạng sắp xếp mà không chỉ ra thông tin định dạng.

Giảm nhẹ độ trung thực

Giải pháp

Một số dữ liệu trong sổ làm việc này được lọc theo cách không được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước. Các hàng ẩn bằng bộ lọc sẽ vẫn ẩn nhưng chính bộ lọc sẽ không hiển thị đúng trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể áp dụng các bộ lọc không được hỗ trợ trong Excel 97-2003. Để tránh mất chức năng lọc, bạn có thể cần xóa bộ lọc trước khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản Excel trước. Trong Excel 97-2003, khi đó bạn có thể sắp xếp dữ liệu thủ công.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái bộ lọc vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái bộ lọc được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được lọc và sau đó bạn có thể xóa bộ lọc để bỏ ẩn các hàng ẩn . Trên tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Sắp xếp & Lọc, rồi bấm Xóa để xóa bộ lọc.

Một số dữ liệu trong sổ làm việc được lọc theo màu của ô. Các hàng ẩn bằng bộ lọc sẽ vẫn ẩn nhưng chính bộ lọc sẽ không hiển thị đúng trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể lọc theo màu ô, màu phông chữ hoặc bộ biểu tượng — các phương pháp này không được hỗ trợ trong Excel 97-2003. Để tránh mất chức năng lọc, bạn có thể cần xóa bộ lọc trước khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản Excel trước. Trong Excel 97-2003, khi đó bạn có thể sắp xếp dữ liệu thủ công.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái bộ lọc vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái bộ lọc được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được lọc và sau đó bạn có thể xóa bộ lọc để bỏ ẩn các hàng ẩn . Trên tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Sắp xếp & Lọc, rồi bấm Xóa để xóa bộ lọc.

Một số dữ liệu trong sổ làm việc được lọc theo màu phông chữ. Các hàng ẩn bằng bộ lọc sẽ vẫn ẩn nhưng chính bộ lọc sẽ không hiển thị đúng trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể lọc theo màu ô, màu phông chữ hoặc bộ biểu tượng — các phương pháp này không được hỗ trợ trong Excel 97-2003. Để tránh mất chức năng lọc, bạn có thể cần xóa bộ lọc trước khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản Excel trước. Trong Excel 97-2003, khi đó bạn có thể sắp xếp dữ liệu thủ công.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái bộ lọc vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái bộ lọc được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được lọc và sau đó bạn có thể xóa bộ lọc để bỏ ẩn các hàng ẩn . Trên tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Sắp xếp & Lọc, rồi bấm Xóa để xóa bộ lọc.

Một số dữ liệu trong sổ làm việc này được lọc theo biểu tượng của ô. Các hàng ẩn bằng bộ lọc sẽ vẫn ẩn nhưng chính bộ lọc sẽ không hiển thị đúng trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể lọc theo màu ô, màu phông chữ hoặc bộ biểu tượng — các phương pháp này không được hỗ trợ trong Excel 97-2003. Để tránh mất chức năng lọc, bạn có thể cần xóa bộ lọc trước khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản Excel trước. Trong Excel 97-2003, khi đó bạn có thể sắp xếp dữ liệu thủ công.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái bộ lọc vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái bộ lọc được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được lọc và sau đó bạn có thể xóa bộ lọc để bỏ ẩn các hàng ẩn . Trên tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Sắp xếp & Lọc, rồi bấm Xóa để xóa bộ lọc.

Một số dữ liệu trong sổ làm việc được lọc theo hơn hai tiêu chí. Các hàng ẩn bằng bộ lọc sẽ vẫn ẩn nhưng chính bộ lọc sẽ không hiển thị đúng trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể lọc dữ liệu theo hơn hai tiêu chí. Để tránh mất chức năng lọc, bạn có thể cần xóa bộ lọc trước khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản Excel trước. Trong Excel 97-2003, khi đó bạn có thể sắp xếp dữ liệu thủ công.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái bộ lọc vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái bộ lọc được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được lọc và sau đó bạn có thể xóa bộ lọc để bỏ ẩn các hàng ẩn . Trên tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Sắp xếp & Lọc, rồi bấm Xóa để xóa bộ lọc.

Một số dữ liệu trong sổ làm việc này được lọc theo cấu trúc phân cấp được nhóm theo ngày dẫn đến hơn hai tiêu chí. Các hàng ẩn bằng bộ lọc sẽ vẫn ẩn nhưng chính bộ lọc sẽ không hiển thị đúng trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể lọc ngày theo cấu trúc phân cấp được nhóm. Bởi vì điều này không được hỗ trợ trong Excel 97-2003, bạn có thể muốn rã nhóm cấu trúc phân cấp ngày. Để tránh mất chức năng lọc, bạn có thể cần xóa bộ lọc trước khi bạn lưu sổ làm việc trong định dạng tệp của phiên bản Excel trước.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về trạng thái bộ lọc vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2007 trở lên, trừ khi thông tin về trạng thái bộ lọc được chỉnh sửa trong Excel 97-2003.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định dữ liệu đã được lọc và sau đó bạn có thể xóa bộ lọc để bỏ ẩn các hàng ẩn . Trên tab Trang đầu, trong nhóm Soạn thảo, bấm Sắp xếp & Lọc, rồi bấm Xóa để xóa bộ lọc.

Nhóm dữ liệu cũng có thể được tắt từ Tệp > Tùychọn > Nângcao > Hiển thị tùy chọn cho sổ làm việc này > Bỏ chọn tùy chọn Ngày nhóm trong menu Tự Lọc.

Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, hãy nhấn vào nút Office

*
, rồi đến Tùy chọn Excel.

Tính năng công thức không được hỗ trợ

Các tính năng công thức không được hỗ trợ có thể gây ra các vấn đề về tương thích sau đây, dẫn đến việc giảm đáng kể chức năng hoặc giảm nhẹ độ trung thực.

Giảm chức năng đáng kể

Giải pháp

Một số trang tính bao gồm nhiều công thức mảng tham chiếu đến các trang tính khác hơn là mức được định dạng tệp đã chọn hỗ trợ. Một vài công thức mảng sẽ không được lưu và sẽ được chuyển thành lỗi #VALUE! .

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, mảng sổ làm việc tham chiếu đến các trang tính khác được giới hạn chỉ theo bộ nhớ sẵn dùng, nhưng trong Excel 97-2003, trang tính có thể bao gồm đến 65.472 mảng sổ làm việc tham chiếu đến các trang tính khác. Mảng sổ làm việc vượt quá giới hạn tối đa sẽ được chuyển thành và hiển thị lỗi #VALUE! .

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để định vị ô bao gồm các công thức mảng có tham chiếu đến trang tính khác và sau đó thực hiện những thay đổi cần thiết để tránh lỗi #VALUE! .

Một số công thức bao gồm nhiều giá trị, tham chiếu và/hoặc tên hơn mức được định dạng tệp đã chọn hỗ trợ. Một vài công thức sẽ không được lưu và sẽ được chuyển thành lỗi #VALUE! .

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu từ Excel 2007, độ dài tối đa của nội dung công thức là 8.192 ký tự và độ dài công thức nội bộ tối đa là 16.384 byte. Trong Excel 97-2003, độ dài tối đa của nội dung công thức là 1.024 ký tự và độ dài công thức nội bộ tối đa là 1.800 byte. Khi tổ hợp các đối số công thức (bao gồm giá trị, tham chiếu và/hoặc tên) vượt quá giới hạn tối đa của Excel 97-2003, công thức sẽ dẫn đến lỗi #VALUE! khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel trước.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định ô bao gồm công thức vượt giới hạn độ dài công thức tối đa của Excel 97-2003 và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh lỗi #VALUE! .

Một số công thức có nhiều cấp độ lồng hơn mức được định dạng tệp đã chọn hỗ trợ. Công thức với hơn 7 cấp độ lồng sẽ không được lưu và sẽ được chuyển thành lỗi #VALUE! .

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu từ Excel 2007, một công thức có thể bao gồm đến 64 cấp độ lồng nhưng trong Excel 97-2003, các cấp độ lồng tối đa chỉ là 7.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định ô bao gồm công thức có hơn 7 cấp độ lồng và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh lỗi #VALUE! .

Một số công thức bao gồm hàm có nhiều đối số hơn mức được định dạng tệp đã chọn hỗ trợ. Công thức với hơn 30 đối số cho một hàm sẽ không được lưu và sẽ được chuyển thành lỗi #VALUE! .

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, một công thức có thể bao gồm đến 255 đối số nhưng trong Excel 97-2003, giới hạn tối đa đối số trong một công thức chỉ là 30.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định ô bao gồm công thức có hơn 30 đối số và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh lỗi #VALUE! .

Một số công thức sử dụng nhiều toán hạng hơn mức được định dạng tệp đã chọn cho phép. Một vài công thức sẽ không được lưu và sẽ được chuyển thành lỗi #VALUE! .

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, số lượng tối đa các toán hạng có thể được sử dụng trong công thức là 1.024 nhưng trong Excel 97-2003, giới hạn tối đa các toán hạng trong công thức chỉ là 40.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định ô bao gồm công thức có hơn 40 operand và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh lỗi #VALUE! .

Một số công thức bao gồm các hàm có nhiều đối số hơn mức được định dạng tệp đã chọn hỗ trợ. Công thức với hơn 29 đối số cho một hàm sẽ không được lưu và sẽ được chuyển thành lỗi #VALUE! .

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, một Hàm User-Defined (UDF) mà bạn tạo bằng cách sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) có thể bao gồm đến 60 đối số nhưng trong Excel 97-2003, số đối số trong UDFs bị giới hạn bởi VBA chỉ là 29.

Việc cần làm Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định ô bao gồm hàm có hơn 29 đối số và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết để tránh lỗi #VALUE! . Bạn có thể phải sử dụng mã VBA để thay đổi hàm do người dùng xác định.

Một hoặc nhiều hàm trong sổ làm việc này không sẵn dùng trong phiên bản Excel trước. Khi được tính lại trong phiên bản trước, các hàm này sẽ trả về một lỗi #NAME? thay vì kết quả hiện tại của hàm.

Điều đó nghĩa là gì Bắt đầu với Excel 2007, các hàm mới và được đổi tên đã được thêm vào. Vì các hàm này không sẵn dùng trong Excel 97-2003, chúng sẽ trả về kết quả #NAME? thay vì kết quả được mong đợi của hàm khi sổ làm việc được mở trong phiên bản E